Základní škola a mateřská školaDalešice

O škole

 

Základní škola Dalešice je malotřídní škola s 1.stupněm základního vzdělávání.

V malotřídní škole se klade důraz na jiný způsob výuky.

Zejména jde o formu skupinové výuky a samostatné práce.

 

Výhody malotřídní školy:

 • Žáci se učí samostatně pracovat.
 • Učí se rozvrhnout si práci tak, aby byla efektivní.
 • Nízký počet žáků umožňuje učiteli okamžitě zpětnou vazbu, informaci o zvládnutí učiva.
 • Učitel zná potřeby každého žáka.
 •  Je s žákem v úzkém kontaktu.
 • Má možnost s ním individuálně pracovat.
 • Týká se to i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných.

Způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním samostatnosti žáků.

Žáci se učí:

 • Spoléhat sami na sebe.
 • Spolupracovat s mladšími i staršími spolužáky.
 • Naučí se požádat o pomoc a pomoc poskytnout a tolerovat ostatní žáky.
 • Nemají problém s přijímáním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vyhledávat si informace samostatně, vyvozovat je z předešlých zkušeností, a ne je jen       přijímat od učitele nebo z učebnice.
 • Během samostatné práce si mohou vzájemně pomáhat, a to se ukazuje jako velmi přínosné,   protože si věci vysvětlují svým dětským jazykem a někteří z nich jsou pak schopni lépe učivo   pochopit a zvládat.

Vztahy ve škole jsou téměř rodinné.

Učitel malotřídní školy na rozdíl od běžné školy je schopen:

 • Poskytnout rodičům bližší informace o vzdělávání jejich dítěte, o jeho úspěších a     neúspěších.
 • Být častěji v kontaktu s rodiči a spolupracovat s nimi.

 

Co nabízíme:

 • moderně vybavené třídy – interaktivní tabule, počítače
 • moderní výukové metody, projektové dny, tematické týdny
 • zapojení do projektu Zdravá škola – projekty zaměřené na ochranu přírody a zdravý životní styl
 • pracovní sešity hradí žákům škola
 • výlety a exkurze hrazené z projektů
 • smysluplné trávení volného času – bezplatná školní družina i zájmové kroužky
 • plavecký výcvik všech žáků
 • relaxační koutky ve třídách
 • přestávky na školní zahradě
 • školní pozemek a bylinkovou zahrádku
 • žákovskou knihovnu se čtenářským koutkem
 • dobré vztahy mezi žáky, žáky a učiteli, učiteli a rodiči – dny primární prevence, osobnostní a    sociální výchova

 

Co podnikáme:

 • navštěvujeme divadelních představení, exkurze, výlety
 • organizujeme výchovně vzdělávací programy ve škole
 • účastníme se různých soutěží, vědomostních, výtvarných, recitačních, sportovních
 • věnujeme se dopravní výchově a trénujeme na dopravním hřišti v Třebíči
 • podílíme se na životě v obci, vystupujeme na akcích pořádaných městysem Dalešice, např.   setkání seniorů, rozsvěcení vánočního stromu, oslava dne vítězství
 • spaní ve škole pro žáky 5. ročníku
 • výlety na kole
 • Mikuláš s čerty ve škole
 • dílničky s rodiči
 • Prvňákem nanečisto – seznámení předškoláků s prostředím školy
 • Tematické týdny – založené na mezipředmětových vztazích.