Základní škola a mateřská školaDalešice

Mateřská škola

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

„HRAJEME SI SE SLUNÍČKEM“

                                                               MATEŘSKÁ ŠKOLA DALEŠICE

 

Hlavní myšlenka vychází z poznávání přírody a sama sebe jako součást světa a přírody. Sluníčko se stává partnerem a rádcem. Velký důraz je kladen na rozvoj rozumové, tělesné, psychické zdatnosti a odolnosti dítěte. Vzdělávání realizujeme v průběhu celého dne ve

všech činnostech a situacích přiměřeným poměrem spontánních a řízených aktivit.

MOTTO: „JAK CHCEŠ, ABY SE K TOBĚ CHOVALI JINÍ, CHOVEJ SE TY K NIM.                                               CO NECHCEŠ, ABY TI DĚLALI JINÍ, NEDĚLEJ TY JIM.“

 

PODZIM – oranžové sluníčko – barva klidu, pohody, tonikum-posilující

Sociální adaptace, tolerance, spokojenost, radost, pohoda, základní orientace v novém prostředí mat. školy, noví dospělí. Objevování, tvořivé myšlení, podzimní plody, otužování-vzduchem, vodou, vitamíny-zdravý tělesný rozvoj, získávání základních hygienických návyků, sebeobsluhy.

 

ZIMA – modré sluníčko – barva chladu, světla, slavnosti, lesku

Posilování prosociálního chování ve vztahu k rodině, lidová slovesnost – svátky, zvyky, dárky, posilování fyzické zdatnosti-zimní sporty, rozlišování, co zdraví prospívá, co škodí, sebedůvěra, samostatnost v sebeobsluze, rozvoj řeči, zápis do ZŠ.

 

JARO – zelené sluníčko – barva zdraví, znovuzrození, naděje

Ekologie, proměnlivost světa, sounáležitost s živou i neživou přírodou-mláďata, rostliny-, bezpečnost a orientace v okolí MŠ, Den matek, vytváření povědomí o mezilidských hodnotách-kladný vztah k rodině, přátelům.

 

LÉTO – červené sluníčko – barva teplá, plná života, jásotu

Situace přispívající k osvojování si návyků zdravého životního stylu, objevování sama sebe, soustředění, zkoumání, experimenty, otázky-odpovědi, samo rozhodování, vytváření vlastního názoru, radost ze zvládnutého, poznaného.výlety, sportovní hry, poznávání vzdálenějšího okolí MŠ. rozvoj dětských přátelství, odhalovat nebezpečí – jak se jim vyhnout.

 

CÍLE MŠ

Hlavním cílem předškolního vzdělávání je doplnit rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Chceme dítěti usnadnit další životní a vzdělávací cestu.

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické a sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny.

 

SJEDNOCUJÍCÍ RÁMCOVÉ CÍLE

DĚTI MLADŠÍ 3 LET- 4 LETÉ. Cílem je usnadnit jim první vstup do mateřské školy vhodnou adaptací, navodit atmosféru prostředí, do kterého se budou těšit, postupně zvládat sebeobsluhu. Snažit se realizovat jednoduché úkoly, z počátku pod vedením, později samostatně.

DĚTI 4-5 LETÉ. Cílem je vytvořit hlubší vztah k učitelce i dětem ve třídě, začínat se spoluprací, nemyslet jen sám na sebe. Upevňovat a prohlubovat již získané vědomosti, dovednosti a návyky, postupně získávat nové, rozvíjet vztah k přírodě.

DĚTI 5 – 6 LETÉ. Cílem je rozvíjet zdravě sebevědomé a samostatné děti – samostatné myšlení, rozhodování a jednání. Začátky úspěšné komunikace a tím předcházení konfliktům, umět se domluvit, upevňovat stávající a rozvíjet nové vědomosti, dovednosti a návyky, prohlubovat vztah k přírodě, ekologické myšlení.

HernaHerna

HernaUmývárna

ŠatnaChodba

 

Mateřská škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Investice do vzdělávání

investice do rozvoje vzdělávání